Semalt: Öwrenmeli SEO strategiýasynyň möhüm elementleri

SEO, Bing, Yahoo, Google, beýleki web gözleg gurallaryny öz içine alýan web gözleg guralynyň sanaw elementleriniň sahypasynda ýokary orny eýeleýän bir sahypada myhmanlaryň sanyny köpeltmek üçin ulanylýan proseduralaryň, ulgamlaryň we strategiýalaryň çemeleşmesi. Edil şonuň ýaly-da, ulanmagy aňsat, has çalt we has ýönekeý web sahypalarynyň hilini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp çemeleşme.

SEO şu günler beýleki döwürlere garanyňda has möhümdir we her web sahypasynyň dolandyryjysy üçin web optimizasiýasynyň hakyky ähmiýetine we her bir iş üçin döredýän mümkinçiliklerine düşünmek möhümdir. Web gözleg gurallary, her gün öz soraglaryna jogap gözleýän köp sanly müşderä kömek edýär.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell makalada şu wagt başlamagyňyz üçin özüne çekiji SEO strategiýasyny hödürleýär.

Web gözleg gurallarynda görnükliligi optimizirlemek

Aboveokarda agzalanlary göz öňünde tutup, web gözleg gurallary web gözleg gurallarynyň netijeler platformasynda ýerleşmezden ozal sahypaňyzyň ähmiýetine baha berýär. Berlen gözleg üçin sahypaňyz näçe möhüm bolsa, sahypa şonça-da ýokary ýerleşer.

Web ulanyjylary üçin talap elementleriniň sahypalaryna gitmezlik adaty bir zat, şonuň üçin web sahypasyna iň az girilýän ýerde, ony ýerleşdirmek has köp girýänleri web sahypasyna gönükdirmek üçin esas bolup durýar. Sahypa näçe gowy reýting berse, müşderiniň şol sahypa girmek mümkinçiligi şonça-da görnüklidir.

Web optimizasiýasy, web sahypasyna web ulanyjysynyň girip biljekdigini kepillendirýär we web gözleg guraly tarapyndan web sahypasynyň tapylmagynyň ähtimallygyny ýokarlandyrýar. Web sahypasynyň dizaýnyny gowulandyrmak, adatça, web gözleg netijelerinde has ýokary orny eýelemegi üçin administratorlaryň we mazmun öndürijileriň alýan ak şlýapa optimizasiýasydyr.

Gözlegiň optimizasiýasy Bahanyň üsti bilen basyň (CTR)

CTR, mahabat berijileriň mahabat täsirlerinden näçe gezek basýandyklaryny görkezýär, bu mahabatyňyzyň näçe wagt görkezilýändigini görkezýär. Mahabatyňyzda köp täsir galdyrýan, ýöne basylmasa, netijeleri pes CTR bolar, bu bolsa köplenç mahabatyňyzyň laýyklygyny peseldýär.

Web sahypasynyň dizaýnyny gowulandyrmak, müşderiniň soraglaryna degişli web gözleg netijäňize täsir etmek bilen baglanyşyklydyr, şonuň üçin mahabat çykanda has köp adam basar. Bu amalda, ýokary CTR almak üçin birneme maglumatlaryňyzyň gatnaşmagyny kepillendirmek üçin mazmun bölekleri we meta maglumatlary kämilleşdirilýär.